Obszary działania

Prawo karne

Prawo karne to zbiór przepisów prawa, które ustalają normy w kwestiach odpowiedzialności karnej za czyny zabronione oraz dokładnie definiują konsekwencje ich popełnienia. Fundamentem obecnie obowiązującego w Polsce prawa karnego są ustawy: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy oraz Kodek karny skarbowy. W większości przypadków pomoc prawna w sprawach karnych jest nieodzowna.

Znajomość prawa karnego pozwala na uniknięcie naruszenia przepisów karnych, w związku z czym chroni przed odpowiedzialnością za popełnienie czynu karalnego. Wiedza w zakresie działania norm prawnokarnych jest potrzebna w różnych sytuacjach życiowych, na przykład, gdy obawiamy się, że naruszyliśmy prawo lub gdy staliśmy się pokrzywdzonymi przestępstwem. Profesjonalna obsługa prawna pozwoli uniknąć kolizji z prawem w zakresie drobnych wykroczeń, a także poważnych przestępstw. Ponadto umożliwia dochodzenie sprawiedliwości przed właściwymi organami administracji państwowej w przypadku osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem.

Czym zajmuje się prawo karne?

Aby zrozumieć, czym zajmuje się prawo karne, należy prześledzić poszczególne jego klasyfikacje. Prawo karne ze względu na przedmiot, który reguluje, dzieli się na:

  • Prawo karne materialne – precyzuje zasady odpowiedzialności za przestępstwa oraz wyznacza środki prawne stosowane wobec przestępcy.
  • Prawo karne procesowe – reguluje normy postępowania w kwestiach, których przedmiotem są czyny zabronione, opisane w prawie karnym materialnym.
  • Prawo karne wykonawcze – normuje sprawy dotyczące wykonywania kar w sytuacji, gdy doszło do czynu zabronionego.

Prawo karne ma służyć sprawiedliwości. Rozładowuje napięcia, gdy doszło do czynu zabronionego, zaspokaja poczucie zadośćuczynienia osoby poszkodowanej oraz powinno budować zaufanie do władzy publicznej. To wiąże się z drugą rolą tego rodzaju prawa – ochroną osób i ich interesów przed atakami naruszającymi normy prawne. Ponadto prawo karne ma na celu, aby zrekompensować i naprawić zło wobec tych osób, którym je wyrządzono. Ostatecznie ma również za zadanie zapobiegać popełnianiu kolejnych czynów zabronionych.

Prawo karne systematyzuje wymiar i rodzaj kar. Przykładowo mogą to być kara pozbawienia wolności, kara ograniczenia wolności (najczęściej wykonywana w formie prac społecznych), lub różnej wielkości grzywny pieniężne. W przypadku cięższych przestępstw oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności, która trwać może od miesiąca lub kilku miesięcy aż po dożywocie.

Ze względu na zakres zastosowania możemy wyróżnić prawo karne powszechne i indywidualne. Pierwsze opisuje wszystkie normy, do których podporządkowania się zobowiązany jest każdy obywatel we wszystkich sferach jego życia. Drugie – opisuje normy chroniące szczególną sferę interesów, tak jak prawo karne skarbowe lub daną grupę osób, jak w przypadku prawa karnego wojskowego.

Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy to zespół prawników z dużą wiedzą i doświadczeniem w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym i podmiotom gospodarczym. Nasza kancelaria w zakresie prawa karnego zapewnia pomoc w ramach: obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem, występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowania pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji. Ponadto świadczymy usługi prawne w sprawach karnych, związanych z obrotem finansowym i gospodarczym, oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych.

prawko karne warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również