Obszary działania

Postępowanie związane z odbywaniem kary

Kara pozbawienia wolności jest jedną z sześciu wymienionych w kodeksie karnym. Polega na przymusowym umieszczeniu skazanej osoby na wyznaczony czas w zakładzie karnym, gdzie poddana jest restrykcjom regulaminu więziennego. Postępowania związane z odbywaniem kary wymagają profesjonalnej pomocy prawnej. Najlepiej, gdy klienta reprezentuje doświadczony adwokat lub radca prawny.

W sytuacji, gdy Sąd skaże oskarżonego na karę pozbawienia wolności, nie musi być to jednoznaczne z odbyciem całości kary w izolacji penitencjarnej. Nasza Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy posiada doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym wykonawczym. Często bywa tak, że nasz adwokat występuje w imieniu swojego klienta z wnioskiem o odroczenie wykonania zasądzonej kary. Możliwość taka ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy ten nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. Jeśli jednak skazany rozpoczął już odbywanie kary, nasz adwokat może zbadać czy nie zachodzą przesłanki pozwalające na wystąpienie do Sądu z wnioskiem o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

Wyróżniamy dwa rodzaje przerwy: obligatoryjną i fakultatywną. Pierwsza jest orzekana w sytuacji stwierdzenia choroby psychicznej lub innej, ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonanie kary. W przypadku orzeczenia przez Sąd przerwy w karze pozbawienia wolności o charakterze fakultatywnym, może być ona wydana na podstawie istotnych względów osobistych lub rodzinnych.

Ponadto nasi adwokaci posiadają szerokie doświadczenie związane z ubieganiem się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. Wymagane jest jednak, aby orzeczona kara nie przekraczała jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. System dozoru elektronicznego pozwala na odbycie kary pozbawienia wolności w miejscu zamieszkania. Oskarżony przez większość czasu zobowiązany będzie pozostawać w domu, ale z reguły Sąd, uwzględniając właściwy wniosek, wyraża zgodę na opuszczenie miejsca zamieszkania na określony czas, np. w celu wykonywania pracy zawodowej lub leczenia.

Przedterminowe warunkowe zwolnienie

Prawo karne w naszym kraju daje możliwość ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia części wymierzonej kary. O możliwości tej decyduje właściwy dla miejsca pobytu skazanego sąd penitencjarny. Zaznaczyć należy, że przedterminowe warunkowe zwolnienie oskarżonego jest możliwe dopiero po odbyciu przez niego co najmniej połowy kary, a w przypadku sprawców poważniejszych przestępstw, dopiero po odbyciu ⅔ lub nawet ¾ wyroku. Inne reguły dotyczą osób skazanych za najsurowsze przestępstwa, czyli odbywających karę 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywocia. W pierwszym przypadku osobę taką można zwolnić po 15 latach pobytu w zakładzie karnym, a osobę skazaną na dożywocie po 25 latach.

Nasza Kancelaria Adwokacka wielokrotnie występowała w imieniu skazanego o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia części wymierzonej kary. W tym przypadku nasze działania skupiają się na złożeniu wniosku o przedterminowe zwolnienie. Jeśli Sąd uzna, że skazany w przypadku zwolnienia nie popełnieni ponownie przestępstwa i będzie przestrzegał wymaganego porządku prawnego, może przedterminowo zwolnić go z zakładu karnego.

Ponadto w zakresie prawa karnego Kancelaria Adwokacka Królik & Partnerzy zapewnia pomoc w ramach: obrony w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądem, występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowania pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji i kasacji.

Postępowanie związane z odbywaniem kary warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również