Obszary działania

Nieruchomości

W polskim prawie funkcjonuje zbiór aktów prawnych, które regulują zasady funkcjonowania, obrotu i zarządzania nieruchomościami. Przez pojęcie nieruchomości rozumiane są powierznie ziemskie, budynki na trwałe posadowione na tych gruntach, a także części tych budynków w postaci lokali mieszkalnych lub użytkowych. Prawo nieruchomości reguluje wszelkie sprawy związane ze stanem prawnym nieruchomości, ich nabywaniem i zbywaniem, zawieraniem dotyczących ich umów, stosunkami sąsiedzkimi, postępowaniem o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wszelkich praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości.

Stan prawny nieruchomości

Stan prawny nieruchomości wynika z treści praw i roszczeń ujawnionych w jej księdze wieczystej. Posiada on duże znaczenie w przypadku nabywania nieruchomości. W celu uniknięcia niekorzystnych dla nabywcy sytuacji, należy sprawdzić wcześniej wszystkie wpisy ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Aby to zrobić, potrzebny jest numer tejże księgi, który powinien nam przekazać zbywający. W sytuacji, gdy taki numer nie został przekazany, można mieć przypuszczenia, że stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany. Księga wieczysta dostarczy nam informacji o oznaczeniu nieruchomości, czyli położeniu, powierzchni i numerach działek. Zawiera wpisy związane z własnością oraz informuje o aktualnym właścicielu, ciążących na nieruchomości prawach osób trzecich oraz o obciążeniach hipotecznych.

Ponadto dane zawarte w księdze wieczystej powinny być zgodne z informacjami zawartymi w wypisie i wyrysie gruntów. Dlatego kolejnym krokiem powinno być uzyskanie takich dokumentów i porównanie ich z uzyskanymi już informacjami. Warto również zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który określa, jaki jest cel przeznaczenia danej nieruchomości oraz całej okolicy.

Doświadczony prawnik nieruchomości jest w stanie przeprowadzić nabywców przez cały proces sprawdzania stanu prawnego nieruchomości. W naszej kancelarii zapewniamy wszechstronną pomoc w zakresie tego typu czynności.

W szczególności specjalizujemy się w postępowaniach dotyczących nieruchomości warszawskich, wywłaszczonych po wojnie na podstawie Dekretu Bieruta. Dekret dotyczył przejścia na własność gminy m.st. Warszawy wszystkich gruntów stolicy w celu jej sprawnej odbudowy. Dawni właściciele nieruchomości warszawskich stracili własność swoich nieruchomości. Przysługiwało im jedynie złożenie wniosku o przyznania użytkowania wieczystego swojej dawnej nieruchomości. W praktyce większość wniosków była rozpoznawana negatywnie. Decyzje wydawane przez organy administracyjne były jednak dyktowane względami politycznymi i często są one obarczone wadą prawną, która umożliwia ich wzruszenie. Skuteczne wzruszenie takiej decyzji dekretowej często otwiera drogę do odzyskania w naturze przez spadkobierców utraconej nieruchomości lub do dochodzenia odszkodowania z tytułu jej wywłaszczenia.

Nasza Kancelaria Adwokacka posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu odszkodowań na rzecz spadkobierców byłych właścicieli nieruchomości warszawskich. Wniosek o odszkodowanie składany jest do Prezydenta Warszawy. Tego rodzaju postępowania są często skomplikowane, dlatego należy powierzyć je do prowadzenia prawnikowi. Zanim złożymy stosowne wnioski, przeprowadzamy badania akt nieruchomości ustalamy stan prawny oraz szanse na dochodzenie roszczeń w naturze lub w formie odszkodowania. Ponadto ustalamy następstwo prawne oraz pomagamy w zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów.

Prawo nieruchomości Warszawa

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

    Wszystkie usługi są wyceniane

    indywidualnie

    Zobacz również